Bestyrelse

Bestyrelsen for

Bjerregrav Vandværk


Formand

Aage Visbech

29264517

mail@vbjvand.dk

Kasserer

Bjarne Nielsen

23345477

mail@vbjvand.dk

Næst formand

Lasse Bay

40645757

Sekretær

Bjarne Nielsen

23345477

Michael Valentin


Preben Hahn

51171311

Kontakt os på : mail@vbjvand.dk


Eller send en besked til os ved at udfylde formularen

 
 
 
 


Vedtægter for Bjerregrav Vandværk


§ 1

Navn og hjemsted.


Selskabet, der er stiftet den 7. februar 1950, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Bjerregrav Vandværk.


Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune.


§ 2

Formål


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden drifstomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgmål samt deraf afledte forhold.


§ 3

Medlemmer


Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.


For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


§ 4

Medlemmernes rettigheder


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Møldrup Kommune fastsatte regulativ.


Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


§ 5

Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt


For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.


Et hvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter


Et hvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.


Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtiget til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtigelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtigelser over for selskabet.


Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.


Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pant-stiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs og driftsbidrag.


§ 6

Udtræden af selskabet


Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.


Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsselskabet, og medlemmet udtræder af selskabet.


Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


§ 7

Levering til ikke medlemmer


Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.


Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt fra selskabet.


Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


§ 8

Generalforsamling


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.


Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.


Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest en måned efter regnskabsårets udløb.


Typiske dagsordenpunkter på den ordinære generalforsamling vil være :


  1.     Valg af dirigent
  2.     Bestyrelsens beretning
  3.     Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4.     Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5.     Behandling af indkomne forslag
  6.     Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  7.     Valg af revisorer
  8.     Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.


I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden for to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.


De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


§ 9

Stemmeret og afstemninger


Hvert medlem har èn stemme.


Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere èn stemme ved fuldmagt.


Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.


Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.


Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.


Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilket forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 10

Bestyrelsen


Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.


Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.


Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.


Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.


Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


§ 11

Tegningsret


Selskabet tegnes af formanden i foreningen med èt bestyrelsesmedlem.


Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.


Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 12

Regnskab


Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december.


Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.


Revision af regnskaberne foretages af den (de) generalforsamlings valgte revisor(er), samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.


Årsregnskabet underskrives af revisorne og bestyrelsen.


§ 13

Opløsning


Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


§ 14

Ikrafttræden


Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 9-4-2002


De træder ikraft den 10-4-2002